Leveringsvoorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot koop en levering van producten uit de webwinkel van Carformula BV.

2. Het plaatsen van een bestelling houdt in dat koper deze voorwaarden accepteert.
Van deze voorwaarden kan alleen worden afgeweken na schriftelijke bevestiging van Carformula BV.

3. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Carformula BV.

4. Alle prijsopgaven worden geheel vrijblijvend gedaan en gelden zolang de voorraad strekt. Alle door Carformula BV in de webwinkel gehanteerde prijzen zijn in Euro‘s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

5. Betaling van het aan Carformula BV verschuldigde bedrag kan alleen geschieden op de wijze die vermeld wordt bij ‘Betaalwijze´ in de webwinkel.

6. De bestelde goederen worden na ontvangst van de volledige betaling van de bestelling binnen 8 werkdagen verzonden. Indien bestelde artikelen eventueel niet voorradig zijn en de klant reeds heeft betaald en levering op korte termijn niet mogelijk is, kunnen in overleg met de klant de reeds betaalde gelden worden geretourneerd. Hiermee wordt dan tevens de overeenkomst ontbonden.

7. De opgegeven levertijd is slechts een streeftijd, die ingaat zodra alle benodigde gegevens en de betaling in ons bezit zijn, en is daarom niet bindend. Bij overschrijding daarvan, bijvoorbeeld ten gevolge van te late levering door een fabrikant, de posterijen of de koeriersdienst, kan de klant geen rechten jegens Carformula BV doen gelden. Voor eventuele schade voortvloeiend uit een overschrijding van de leveringstermijn is Carformula BV daarom niet aansprakelijk.

8. De bestelde producten reizen voor risico van Carformula BV. Eventuele transportschade dient bij aflevering gemeld te worden aan de betreffende vervoerder en dient binnen 24 uur na ontvangst van de goederen schriftelijk door de koper gemeld te worden aan Carformula BV. De koper draagt het risico van de producten vanaf het ogenblik waarop de producten aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden. De koper is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de producten door de vervoerder opgeslagen. Als de koper bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden ze terug gestuurd naar Carformula BV. In geval de koper de producten geweigerd heeft of ze binnen 2 weken niet heeft afgehaald bij de door de vervoerder opgegeven opslagplaats, heeft Carformula BV het recht de koper een factuur te sturen van de door Carformula BV gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten, administratiekosten alsmede een eventuele waardevermindering. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25,-

9. Carformula BV verbindt zich tegenover de klant producten te leveren die van deugdelijke materialen zijn vervaardigd en die zo goed mogelijk overeenkomen met de afbeelding en beschrijving in de webwinkel. De klant dient echter rekening te houden met kleine afwijkingen in maat en kleur van de afgebeelde producten. Dergelijke afwijkingen geven de klant niet het recht de ontvangst of de betaling van het geleverde te weigeren, aanpassingen van zijn verplichtingen of enigerlei vergoeding van Carformula BV te verlangen.

10. Garantie is slechts van toepassing indien deze door Carformula BV schriftelijk en uitdrukkelijk is verleend. Garantie is in geval van geleverde goederen die Carformula BV elders inkoopt bovendien slechts van toepassing voor zover die door de fabrikant/toeleverancier wordt verstrekt. Carformula BV is verplicht deugdelijke aanspraken van de wederpartij op garantie te ondersteunen. Gebruikte goederen worden nimmer gegarandeerd. De koper dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende producten te voorzien van een duidelijke klachtomschrijving, en dient ze op eigen kosten in de originele verpakking te retourneren naar Carformula BV. Indien na controle blijkt dat er inderdaad sprake is van defecten, zal Carformula BV deze gebreken op haar kosten verhelpen. Hierna zal Carformula BV de verzendkosten naar de koper voor haar rekening nemen. Mochten de defecten veroorzaakt zijn door de koper dan zijn alle reparatie en verzendkosten voor diens rekening. De koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen: A: indien de koper de producten heeft verwaarloosd. B: indien de koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Carformula BV zijn verricht. C: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen. D: indien het product niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden. E: indien het product wordt gebruikt met onderschikte of verkeerde accessoires. F: indien de koper de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.
Carformula BV vergoed in geen enkel geval kosten met betrekking tot (de-)montage en/of spuitkosten van door Carformula BV geleverde producten.

11. Klachten moeten binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Carformula BV worden gemeld, met een duidelijke omschrijving van de klacht. Elk vorderingsrecht van de klant tegenover Carformula BV, betrekking hebbend op gebreken in de door Carformula BV geleverde producten, vervalt indien de gebreken niet overeenkomstig deze voorwaarden zijn gemeld en/of de producten zich niet meer in de staat bevinden waarin zij werden afgeleverd. Bij gebreke van tijdige melding wordt de wederpartij geacht de goederen in goede staat van Carformula BV te hebben ontvangen. Ieder recht op reclame vervalt wanneer de goederen geheel of gedeeltelijk in gebruik zijn genomen. Teruggave van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Carformula BV onder door Carformula BV te bepalen voorwaarden. De verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de afzender/klant. De artikelen mogen niet beschadigd of gebruikt zijn.

12. Eigendomsvoorbehoud: Het eigendom van door Carformula BV geleverde producten wordt uitdrukkelijk voorbehouden totdat de volledige koopsom is voldaan.

13. Handelsmerken : De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die door Carformula BV of de leverancier van Carformula BV op de afgeleverde producten zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.

14. Aansprakelijkheidsbeperking: Carformula BV aanvaardt geen enkele verantwoording van schade aan andere apparatuur van koper of van derden welke veroorzaakt wordt door een defect aan een geleverd product. Carformula BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten die is ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeerd gebruik of gebruik buiten de specificaties. Carformula BV vergoed in geen enkel geval kosten met betrekking tot (de-)montage en/of spuitkosten van door Carformula BV geleverde producten.

15. In geval van overmacht, daaronder te verstaan iedere omstandigheid buiten onze
macht, waardoor naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van ons kan worden verlangd, is Carformula BV nooit gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant en/of anderen.

16. Foto‘s en woord- en beeldmerken die eigendom zijn van Carformula BV en/of een van de leveranciers van Carformula BV mogen op geen enkele wijze worden gebruikt of gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Carformula BV.

17. Op onze offertes en overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
Webshop categoriën

Populaire producten

Best bekeken
L 600 902 020
Ventieldop set, chroom met logo
€ 24,20
L 488 0204 70
Dakvleugel C klasse W204
€ 363,-
L490017600
Lorinser sportuitlaat A Klasse W176
€ 1.197,90
L 630 0204 00
Verlichte Dorpels
€ 471,90
L 010 010 2001
Lorinser power kit L 20 S
€ 3.872,-
L 488 0204 21
Achterbumper C klasse voor parktronic (code 220)
€ 1.119,25
L 490 0204 00
Uitlaat einddemper 4 cilinder
€ 2.057,-
L 468 7221
Vloermattenset met Lorinser Logo (W 221) Kort
€ 235,95
L 488 0204 75
Kofferklep spoiler C klasse W204
€ 302,50
L 010 010 3501
Lorinser power kit L 35 GS, 6 cylinder, M 272
€ 9.075,-